HellaSync website

Το HellaSync, το ελληνικό datapool, είναι ένα είδος ηλεκτρονικού καταλόγου, που δημιουργήθηκε από τον GS1 Association Greece για την ελληνική αγορά, με σκοπό τη διευκόλυνση και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρόκειται για μία καινοτόμο πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό δεδομένων μεταξύ των εμπορικών εταίρων με σκοπό την εξασφάλιση κοινών και αξιόπιστων πληροφοριών.

Απευθύνεται σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, σε λιανέμπορους, χονδρέμπορους, διακινητές, κατασκευαστές, παραγωγούς, προμηθευτές, κ.ά.

Το HellaSync βασίζεται στα πρότυπα GS1 και είναι πιστοποιημένο GDSN datapool, δηλαδή ένα από τα περίπου 34 datapools στον κόσμο που, μέσω του GS1 Global Data Synchronization Network, δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους να συνδεθούν με το GS1 Global Registry®, που σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 18.500.000 κωδικούς προϊόντων και χρησιμοποιείται από περίπου 36.700 επιχειρήσεις στον κόσμο.

 

Πώς λειτουργεί

Κάθε επιχείρηση διαθέτει μια βάση δεδομένων για τα προϊόντα που παράγει ή εμπορεύεται. Οι βάσεις αυτές λειτουργούν σαν ένα είδος καταλόγου που διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές. Κάθε φορά που αλλάζει κάποια πληροφορία ή προστίθεται ένα νέο στοιχείο, ο κατάλογος που έχει ήδη κοινοποιηθεί στους εμπορικούς συνεργάτες, παύει να είναι ενημερωμένος μέχρι οι αλλαγές αυτές να γνωστοποιηθούν, ώστε όλοι οι συναλλασσόμενοι να διατηρούν κοινά δεδομένα. Η  ενημέρωση συνήθως διεκπεραιώνεται μέσω emails, fax και τηλεφώνων, και συχνά μεμονωμένα για κάθε έναν συνεργάτη, με αποτέλεσμα χρονοβόρες διαδικασίες, αύξηση του κόστους λειτουργίας και πιθανότητες λάθους.

Η ανάγκη για τον «συγχρονισμό δεδομένων» μας οδήγησε στη δημιουργία του HellaSync.

 

datapool schema

 

Το HellaSync είναι ένα datapool, ένα είδος ηλεκτρονικού καταλόγου που χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό δεδομένων μεταξύ εμπορικών εταίρων.

 • Ο  προμηθευτής “Data Supplier” καταχωρεί δεδομένα για τα προϊόντα και την επιχείρησή του στο datapool, π.χ. GLNs, GTINs, κατηγορία προϊόντος, περιγραφή, διαστάσεις, βάρος, αριθμός τεμαχίων/κιβώτιο, αριθμός κιβωτίων/παλέτα, χρόνοι ζωής, ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας κλπ. Περιλαμβάνονται συνολικά πάνω από 70 χαρακτηριστικά προϊόντων και προβλέπονται πεδία για την εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1169/2011.  Το ρόλο του Data Supplier κατά κύριο λόγο μπορεί να έχει οποιαδήποτε επιχείρηση παράγει, εμπορεύεται ή διακινεί προϊόντα.

 • Ο αποδέκτης “Data Recipient” αντλεί δεδομένα που τον ενδιαφέρουν. Το ρόλο του Data Recipient κατά κύριο λόγο μπορεί να έχει ο λιανέμπορος, χονδρέμπορος και διακινητής.

tick hi Είναι πιθανό μία επιχείρηση να έχει και τους δύο ρόλους.

 

Η υπηρεσία διασφαλίζει ότι οι εμπορικοί εταίροι διατηρούν τις ίδιες πληροφορίες στα συστήματά τους και τυχόν αλλαγές που επήλθαν στα δεδομένα του Data Supplier καταχωρούνται μία μόνο φορά και αποστέλλονται αυτόματα στους ενδιαφερόμενους Data Recipients. 

Το HellaSync αποτελεί μία μοναδική πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων, τα οποία  επικυρώνονται, κατατάσσονται και ανταλλάσσονται με ασφαλή τρόπο βάσει διεθνών προτύπων GS1. Οι συναλλασσόμενοι εξασφαλίζουν ομαλότερες, ταχύτερες και λιγότερο δαπανηρές διαδικασίες κατά τη μεταξύ τους συνεργασία.

 

Σύνδεση με το GDSN

GDSN schema

 

Το HellaSync είναι ένα από τα πιστοποιημένα GDSN datapools, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να συγχρονίσουν τα δεδομένα τους και σε διεθνές επίπεδο. Μέσω του GS1 GDSN (Global Data Synchronization Network), οι χρήστες συνδέονται με το GS1 Global Registry®, ένα είδος διεθνούς ηλεκτρονικού καταλόγου με τα περιεχόμενα όλων των συνδεδεμένων datapools, που σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 18.500.000 κωδικούς προϊόντων και χρησιμοποιείται από περίπου 36.700 επιχειρήσεις στον κόσμο.

 

Περιγραφή Χρήσης

Προϋποθέσεις για τη χρήση του HellaSync

 • Για τη χρήση του HellaSync, είναι απαραίτητη η ιδιότητα μέλους στον GS1 Association Greece ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό GS1. 

 • Απαιτείται κατ’ ελάχιστο ένα GLN για την αναγνώριση της επιχείρησης και μοναδικά GTINs για την αναγνώριση των προϊόντων, καταχωρημένα στο παγκόσμιο μητρώο GEPIR.

 • Ο Data Recipient, η επιχείρηση που αντλεί τα δεδομένα, θα πρέπει να δημιουργήσει «αίτημα» στο HellaSync για τα προϊόντα που την ενδιαφέρουν, είτε αφορούν το σύνολο των διαθέσιμων προϊόντων  ενός ή περισσότερων προμηθευτών, ή μέρος των προϊόντων. Αν δεν δημιουργήσει «αίτημα» ενδιαφέροντος, το HellaSync δεν θα στείλει την αντίστοιχη πληροφόρηση στον Data Recipient, ακόμη και αν ο Data Supplier, προμηθευτής, έχει δηλώσει την πρόθεσή του να κοινοποιηθεί η πληροφορία στον συγκεκριμένο αποδέκτη.

Πώς λειτουργεί

 • Το HellaSync εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες των προϊόντων που αποστέλλονται από τον Data Supplier στον Data Recipient μέσω του HellaSync, υπόκεινται στους απαραίτητους ελέγχους πιστότητας (validation rules).

 • Σε περίπτωση που ο Data Recipient παραλείψει να ενεργοποιήσει συγκεκριμένα validation rules, το HellaSync εξασφαλίζει ότι ακολουθούνται αυτά που έχουν εξαρχής οριστεί από τον Data Recipient, όπως μέγιστο ύψος παλέτας, μέγιστο βάρος τεμαχίου, κλπ.

 • Το HellaSync αποθηκεύει την τελευταία έκδοση των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί.

 • Το HellaSync κοινοποιεί τις επικυρωμένες πληροφορίες στους Data Recipients που έχουν δημιουργήσει  ανάλογα «αιτήματα» ενδιαφέροντος.


Για Data Suppliers (συνήθως προμηθευτές)

 • Όταν μια επιχείρηση αποστέλλει στοιχεία για τα προϊόντα της στο HellaSync, η πλατφόρμα πραγματοποιεί τους απαιτούμενους ελέγχους (Validations) και επιστρέφει στην επιχείρηση τα αντίστοιχα validation reports προκειμένου αυτή να προβεί στη διόρθωση τυχόν λαθών. Η αποστολή αυτών των reports, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση συνδέεται στο HellaSync, γίνεται είτε μέσω email είτε αυτόματα στο μηχανογραφικό σύστημα της επιχείρησης.

 • Όταν το HellaSync προωθεί πληροφορίες σε κάποιον Data Recipient, αποστέλλονται και feedback messages από τον Data Recipient προς τον Data Supplier.

 • Το HellaSync μπορεί να αποστείλει αντίγραφο των validation reports με email.

 • Η επιχείρηση μπορεί να στείλει πληροφορίες προϊόντων σε Data Recipients άλλων χωρών που είναι συνδεδεμένοι σε αντίστοιχα GDSN datapools.


Για Data Recipients (συνήθως λιανέμποροι)

 • Η επιχείρηση μπορεί να αντλήσει πληροφορίες προϊόντων από Data Suppliers άλλων χωρών που είναι συνδεδεμένοι σε αντίστοιχα GDSN datapools.

Διαχείριση πληροφοριών

Η διαχείριση των πληροφοριών των προϊόντων δεν χρειάζεται να γίνεται πια ξεχωριστά για κάθε έναν προμηθευτή και εμπορικό εταίρο, μιας και το HellaSync λαμβάνει, επικυρώνει, αποθηκεύει και προωθεί την πληροφόρηση, ανάλογα με τις τυχόν προκαθορισμένες απαιτήσεις του κάθε εταίρου. Το HellaSync εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες για τα προϊόντα συμβαδίζουν με τα πρότυπα GS1 και δεν περιέχουν τεχνικά λάθη ή λάθη λογικής στην ιεράρχηση των μονάδων εμπορίας. Το HellaSync ελέγχει ότι οι πληροφορίες για τις μονάδες εμπορίας:

 • Περιέχουν μόνο επιτρεπτές τιμές: Για κάποιες πληροφορίες των μονάδων εμπορίας, όπως η κατηγορία του προϊόντος και ο τύπος συσκευασίας, επιτρέπονται μόνο συγκεκριμένες τιμές.

 • Περιέχουν λογικές τιμές: Για παράδειγμα, η «μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης» πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την «ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης».

 • Περιέχουν μετρήσεις που αθροίζονται σωστά: Για παράδειγμα, το άθροισμα του μικτού βάρους των περιεχομένων μιας παλέτας, θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το μικτό βάρος της παλέτας.

 • Ακολουθούν τους κανόνες απόδοσης κωδικών GTIN: Οι κανόνες απόδοσης GTIN περιγράφουν ποιές αλλαγές σε ένα προϊόν απαιτούν την απόδοση νέου κωδικού GTIN, και ποιές αλλαγές επιτρέπονται χωρίς να αλλάξει ο κωδικός GTIN.

Το HellaSync λειτουργεί με ασφαλή πρωτόκολλα επικοινωνίας που εξασφαλίζουν την ορθή μετάδοση και λήψη της πληροφορίας.

Διεθνείς εμπορικές συναλλαγές μέσω GDSN

Αποστολή πληροφοριών σε εμπορικούς συνεργάτες στο εξωτερικό:

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο συνεργάτης σας είναι συνδεδεμένος σε ένα datapool που περιλαμβάνεται στο δίκτυο GDSN και συνδέεται με το HellaSync.

 2. Μάθετε τους όρους, τα validation rules και τις πληροφορίες που χρειάζεται ο εμπορικός σας συνεργάτης αλλά και τυχόν εξειδικευμένες προδιαγραφές που απαιτούνται από το datapool στο οποίο είναι συνδεδεμένος.

 3. Επιβεβαιώστε πότε ο εμπορικός σας συνεργάτης επιθυμεί να λαμβάνει τις πληροφορίες από την εταιρία σας.

Λήψη πληροφοριών από προμηθευτές που είναι συνδεδεμένοι σε άλλο GDSN datapool:

 1. Δημιουργήστε μία «εγγραφή» στο HellaSync για τον προμηθευτή που σας ενδιαφέρει και κοινοποιήστε την εγγραφή στο Global Registry® του GDSN.

 2. Ζητήστε από τον προμηθευτή να στείλει τις πληροφορίες των προϊόντων στην εταιρία σας.

 

Οφέλη

Από μελέτες της Accenture και Cap Gemini

GDSN statistics

 

Για το Λιανεμπόριο και τους Προμηθευτές

Καλύτερη Διαχείριση Κατηγοριοποίησης και Προώθησης

 • Καλύτερη πρόβλεψη των αποθεμάτων

 • Ταχύτερη και ευκολότερη εισαγωγή, έκθεση και προώθηση νέων προϊόντων

 • Απλοποιημένες αναφορές ανά κατηγορία

 • Ευκολότερες αλλαγές ή προσθήκες στα είδη ή τις τιμές των καταλόγων


Ευκολότερη Διαχείριση Δεδομένων

 • Εξοικονόμηση κόστους

 • Περιορισμένη ανάγκη τήρησης πολλαπλών καταλόγων

 • Εξάλειψη ανάγκης για διασταύρωση δεδομένων

 • Λιγότερα υπόλοιπα εισπρακτέων λογαριασμών

 • Λιγότερα λάθη στις παραγγελίες, στις τιμολογήσεις και στις παραδόσεις

 • Λιγότερες διεκπεραιωτικές εργασίες - Πιο αποδοτικοί εργαζόμενοι


Βελτιστοποίηση των Logistics

 • Βελτιωμένες διαδικασίες ιχνηλασιμότητας

 • Ακριβείς πληροφορίες για διαστάσεις και βάρη

 • Αποστολές & Παραλαβές χωρίς λάθη - Λιγότερες επιστροφές και έκτακτες παραγγελίες

 • Λιγότερα backorders - Μειωμένα αποθέματα

 • Μείωση φθορών/αγνώστων απωλειών

 • Ακριβέστερο picking


Περισσότεροι Ικανοποιημένοι Καταναλωτές

 • Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα στο ράφι

 • Έγκυρη και άμεσα διαθέσιμη πληροφόρηση

 • Περισσότερες προσφορές

 • Μικρότερος χρόνος αναμονής στα ταμεία

tick hiΣυμπερασματικά: Αύξηση πωλήσεων

 

Εγγραφή

Η υπηρεσία HellaSync απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη του GS1 Association Greece ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού GS1 και θα παρέχεται δωρεάν μέχρι 31/12/2015. Με την εγγραφή στο HellaSync:

 • εκδίδεται account number πρόσβασης, αποκλειστικά για την επιχείρηση

 • παρέχεται εκπαίδευση χρήσης

Οι χρήστες αρχικά λειτουργούν σε test περιβάλλον για χρονική περίοδο ενός μήνα από την εγγραφή, με δυνατότητα επέκτασης κατόπιν σχετικού αιτήματός τους.

tick hi Στο HellaSync καταχωρούνται μόνο έγκυροι κωδικοί GS1, όπως αυτοί πιστοποιούνται από το GEPIR.

 

 

ΑΙΤΗΣΗ & όροι εγγραφής

Όροι GDSNΥποστήριξη

Η υπηρεσία HellaSync διατίθεται 24 ώρες την ημέρα επί 7 ημέρες την εβδομάδα. Για πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία και τη διαδικασία εγγραφής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Για τεχνική υποστήριξη, εφόσον είστε ήδη χρήστης του HellaSync:

Retail@Link
Δευτέρα – Παρασκευή (πλην επίσημων αργιών)
9 - 5 μ.μ.
Direct Helpline: 211 1063853
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Δείτε ακόμη...

 

HellaSync: το ελληνικό datapool

Η δυνατότητα συγχρονισμού δεδομένων γίνεται πραγματικότητα και στην ελληνική αλυσίδα εφοδιασμού.

 

Νέα έκδοση του GDSN: Major Release 3

Η νέα έκδοση του GDSN: Major Release 3 είναι μια προγραμματισμένη αναβάθμιση των υπαρχόντων Προτύπων GDSN. Τα Πρότυπα GDSN είναι τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής ανταλλαγής, σε πραγματικό χρόνο, τυποποιημένων και με ακρίβεια πληροφοριών μεταξύ εμπορικών εταίρων, μέσω των GDSN DataPools.