Συγχρονισμός Δεδομένων

Όλες οι επιχειρήσεις στον κόσμο διαθέτουν μια βάση δεδομένων με πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τα προϊόντα που κατασκευάζουν, πωλούν ή αγοράζουν. Αυτές οι βάσεις δεδομένων αποτελούν ένα είδος καταλόγου που διευκολύνει πελάτες και προμηθευτές αντίστοιχα. Κάθε φορά που αλλάζει κάποια πληροφορία ή προστίθεται ένα νέο στοιχείο, ο κατάλογος που έχει κοινοποιηθεί στους εμπορικούς συνεργάτες, παύει να είναι ενημερωμένος μέχρι οι αλλαγές αυτές να γνωστοποιηθούν, ώστε όλοι οι συναλλασσόμενοι να διατηρούν κοινά δεδομένα. Η  ενημέρωση συνήθως διεκπεραιώνεται μέσω emails, fax και τηλεφώνων, και συχνά μεμονωμένα για κάθε έναν συνεργάτη, με αποτέλεσμα χρονοβόρες διαδικασίες, αύξηση του κόστους λειτουργίας και πιθανότητες λάθους.

Η ανάγκη «συγχρονισμού δεδομένων» οδήγησε τον GS1 στη δημιουργία του παγκοσμίου δικτύου GDSN (Global Data Synchronization Network), μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κοινοποιούν μαζικά τα Κύρια Δεδομένα τους και παράλληλα να ειδοποιούνται αυτόματα όταν υπάρχουν ενημερώσεις από τους εμπορικούς εταίρους τους.

 Το GDSN είναι το Παγκόσμιο Δίκτυο Συγχρονισμού Δεδομένων του GS1. Απαρτίζεται από τέσσερα βασικά στοιχεία:

simple schema

 • Datapools, κεντρικές βάσεις δεδομένων δομημένες σύμφωνα με τα πρότυπα GS1, που λειτουργούν σαν ένα είδος ηλεκτρονικών καταλόγων

 • Data Quality Framework, που αποτελεί ένα πλαίσιο οδηγιών για την εξασφάλιση ποιοτικών δεδομένων

 • GS1 Global Registry®, που αποτελεί ένα είδος διεθνούς ηλεκτρονικού καταλόγου, μέσω της διασύνδεσης με τα επιμέρους datapools.

 • Global Product Classification (GPC), που είναι το παγκόσμιο σύστημα κατηγοριοποίησης του GS1

 

  

Η συνδυασμένη χρήση των παραπάνω, εξασφαλίζει τον συνεχή συγχρονισμό αξιόπιστων και ποιοτικών δεδομένων, με αποτέλεσμα:

 

gdsn highway

 

 • Ομαλότερες και ταχύτερες επιχειρηματικές διαδικασίες

 • Ευκολότερη Διαχείριση Δεδομένων

 • Βελτιστοποίηση των Logistics

 • Αύξηση πωλήσεων

 • Συμπίεση του κόστους

 

 

 

Συμβουλές και προτάσεις

Βήμα 1

 • Δημιουργήστε μια βασική επιχειρηματική ομάδα αποτελούμενη από υψηλόβαθμα στελέχη εξειδικευμένα σε επιχειρηματικές διαδικασίες, καθώς και άτομα με τεχνικό υπόβαθρο για την υποστήριξη της εφαρμογής.

 • Ο συγχρονισμός δεδομένων είναι μια επιχειρηματική και όχι τεχνική διαδικασία. Εξασφαλίστε τη δέσμευση των ανώτερων στελεχών όσον αφορά τη στρατηγική συγχρονισμού δεδομένων, γνωστοποιήστε αυτή τη δέσμευση εσωτερικά στην εταιρία σας αλλά και στους εμπορικούς εταίρους σας και εξασφαλίστε υποστήριξη απ΄ όλη τη δομή της εταιρείας.

Βήμα 2

 • Δημιουργήστε το επιχειρηματικό σας σενάριο και βεβαιωθείτε ότι στηρίζεται σε μετρήσιμους δείκτες απόδοσης ώστε να παρακολουθείτε την πρόοδο της στρατηγικής σας. Αξιολογήστε τις τρέχουσες επιχειρηματικές σας διαδικασίες για να καθορίσετε τα αναμενόμενα οφέλη. Καταγράψτε την υπάρχουσα μηχανογραφική υποδομή, για να προσδιορίσετε το κόστος εφαρμογής. 

 • Δημιουργήστε μια ομάδα εφαρμογής και επιλέξτε ένα GDSN Datapool που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας.

Βήμα 3

 • Ελέγξτε την ποιότητα των δεδομένων σας - Βεβαιωθείτε ότι συγχρονίζετε ακριβείς και  σωστά κατηγοριοποιημένες πληροφορίες, εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας δεδομένων. Δείτε πληροφορίες για το Data Quality Framework.

 • Υιοθετήστε διεθνή πρότυπα GS1 και βεβαιωθείτε ότι και οι εμπορικοί σας εταίροι, χρησιμοποιούν GS1 GTINs, GLNs και Global Product Classification (GPC).

Βήμα 4

 • Ξεκινήστε σταδιακά με λίγα προϊόντα και μερικούς βασικούς εμπορικούς συνεργάτες, για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία της διαδικασίας.

 • Εφαρμόστε πιλοτικές δοκιμές με επιλεγμένους συνεργάτες, ώστε να παρακολουθήστε τα αποτελέσματα και προβείτε στις αναγκαίες προσαρμογές πριν μπείτε σε πλήρη λειτουργία.

button  Περισσότερες πληροφορίες για το GDSN

Δείτε ακόμη...

GDSN - Keeping your business in sync

Καλύπτει τις βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τον Παγκόσμιο Συγχρονισμό Δεδομένων καθώς και τα επιχειρηματικά οφέλη που παρέχει στους προμηθευτές και τους εμπόρους λιανικής πώλησης.