Το GS1 EDI (πρώην eCom) παρέχει στους εμπορικούς εταίρους ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό εργαλείο για την αυτόματη μετάδοση εμπορικών δεδομένων (πχ. παραστατικά όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής, δελτία παράδοσης κα.) μεταξύ εφαρμογών Η/Υ. Με τη χρήση του EDI η ανταλλαγή αρχείων σε έντυπη μορφή μεταξύ των επιχειρήσεων έχει πλέον αντικατασταθεί από ηλεκτρονικά μηνύματα.

 

Σημείωση: Το EDI είναι η μετάδοση δομημένων δεδομένων μεταξύ Η/Υ, βάσει συμφωνημένων πρότυπων μηνυμάτων, με την ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Δε συνδέεται με τη λογική της ηλεκτρονικής αποστολής παραστατικών όπως συνήθως νοείται, δηλαδή την αποστολή μέσω e-mails σε ηλεκτρονικές μορφές αρχείων (πχ. PDF).

 

Στο Σύστημα GS1, το EDI υλοποιείται μέσω τυποποιημένων μηνυμάτων EANCOM και XML.