Το EPCIS είναι ένα πρότυπο του GS1 που επιτρέπει στους εμπορικούς εταίρους να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές κινήσεις και την κατάσταση των προϊόντων καθώς ταξιδεύουν σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, από επιχείρηση σε επιχείρηση μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Στόχος του προτύπου EPCIS είναι να επιτρέψει ανόμοιες και ξεχωριστές εφαρμογές και διαδικασίες (όπως συνήθως συμβαίνει από επιχείρηση σε επιχείρηση) να δημιουργούν και κοινοποιούν γεγονότα συμβάντων τόσο εσωτερικά στις επιχειρήσεις (ενδοτμηματικά) όσο και με τους συνεργάτες τους. Αυτή η ανταλλαγή δεδομένων συμβάντων έχει ως στόχο να επιτρέπει στους χρήστες να αποκτήσουν μια κοινή άποψη των φυσικών ή ψηφιακών αντικειμένων εντός του σχετικού πλαισίου της επιχείρησης.

Το πρότυπο EPCIS προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το πρότυπο Βασικών Εννοιών του GS1 Core Vocabulary Language (CBV). Το CBV παρέχει ορισμούς των τιμών των δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση των δομών δεδομένων που ορίζονται στο πρότυπο EPCIS. Η χρήση του τυποποιημένου λεξιλογίου που προβλέπεται από το πρότυπο CBV είναι κρίσιμη για τη διαλειτουργικότητα και την παροχή και αναζήτηση των δεδομένων μειώνοντας τις διαφορές στον τρόπο που οι επιχειρήσεις δηλώνουν παρόμοιες έννοιες.

Το πρότυπο GS1 EPCIS αναγνωρίστηκε επίσημα το 2015 και από τον οργανισμό ISO/IEC 19987:2015.