Όπως υποδηλώνει το όνομα, ο Παγκόσμιος Κωδικός Θέσης-GLN, χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των θέσεων. Ο GLN μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό τόσο φυσικών θέσεων όσο και νομικών οντοτήτων, για τις οποίες είναι απαραίτητη η ανάκτηση προκαθορισμένων πληροφοριών, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η χρήση των GLNs είναι απαραίτητη στα GS1 eCom μηνύματα, ή προκειμένου να ανακτηθούν πληροφορίες από το Παγκόσμιο Δίκτυο Συγχρονισμού Δεδομένων-GDSN.

Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με τη χρήση των GLNs, δείτε τους Κανόνες Απόδοσης GLN

Η δομή ενός GLN είναι η ακόλουθη:

Εταιρικό Πρόθεμα GS1 > < Αρ. Αναφοράς Θέσης Ψηφίο Ελέγχου
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13

 

  • Κατεβάστε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο (ελληνική έκδοση).

 

Δείτε ακόμη:

Πιστοποίηση IFS και κωδικός GLN