Νέα

Εξελίξεις στη σήμανση των ετικετών αλκοολούχων ποτών και οίνου βάσει προτύπων GS1

  • Στόχος της συνεργασίας είναι όλες οι εταιρείες του κλάδου των οίνων και των αλκοολούχων ποτών, να παρέχουν πληροφορίες για την ταυτότητα και τη διατροφική αξία των προϊόντων τους προς τους καταναλωτές στο διαδίκτυο, με τυποποιημένο τρόπο.

  • Τα πρότυπα GS1 μπορούν να παρέχουν έναν κλιμακούμενο, αποδεδειγμένο και αξιόπιστο τρόπο για τη διάρθρωση των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα.

  • Κάθε δράση του κοινού σχεδίου συζητείται και επικυρώνεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη, που επικεντρώνονται σε τεχνικά θέματα και σε θέματα δέσμευσης του κλάδου.

  • Ο σχεδιασμός του κοινού σχεδίου δράσης λαμβάνει πάντα υπόψη τη συμμόρφωση με τα πρότυπα GS1 και τον τεχνικό χάρτη πορείας της ψηφιακής πλατφόρμας, που σχεδιάστηκε από τους Comité Vin και spiritsEUROPE. Έτσι θα δημιουργηθεί ένα κοινό και εναρμονισμένο ταξίδι για τον καταναλωτή, και οι εταιρείες θα μπορούν να παρέχουν τις διατροφικές πληροφορίες μέσω των ηλεκτρονικών ετικετών που δημιουργούνται από την ψηφιακή πλατφόρμα.

  • Η ποιότητα των δεδομένων είναι το κλειδί για την επιτυχία. Τα πρότυπα και οι υπηρεσίες GS1 και οι κανόνες διαχείρισης που θα θεσπίσουν οι εταιρείες, παρέχουν τα εργαλεία ελέγχου της ποιότητας δεδομένων, για την καλύτερη δυνατή και με συνέπεια πληροφόρηση των καταναλωτών αλλά και τη διασφάλιση ότι τα δεδομένα είναι πλήρη, ακριβή και συμβατά με τις δεσμεύσεις του κλάδου. Το περιεχόμενο των δεδομένων που ανταλλάσσονται είναι αποκλειστική ευθύνη των εταιρειών, ενώ τα πρότυπα GS1 παρέχουν τη δομή των δεδομένων.

Έχει καταστεί σαφές στους εμπλεκόμενους φορείς, ότι οι εταιρείες χρειάζονται ένα πιο ευθυγραμμισμένο και εξορθολογισμένο σύνολο προτύπων για τον εντοπισμό, την καταγραφή και την κοινή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στο διαδίκτυο για την ενημέρωση των καταναλωτών. Ένα εξατομικευμένο μοντέλο δεδομένων καθώς και ένα σύνολο κανόνων διαχείρισης για την ταυτοποίηση και την κοινή χρήση δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας, ώστε οι επιχειρήσεις να είναι ευθυγραμμισμένες και το πλάνο δράσης να έχει συνοχή. Επιπλέον, έτσι θα επιτραπεί σε περισσότερα εργαλεία βασισμένα στα πρότυπα GS1, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής πλατφόρμας των Comité Vin και spritisEUROPE, να προωθήσουν την απλότητα και την κλιμακούμενη υιοθέτηση τυποποιημένων λύσεων, ιδίως για να διευκολυνθεί η ένταξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Βασιζόμενοι στην ακόλουθη προσέγγιση, οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις και ο GS1 in Europe εργάζονται ώστε οι εταιρείες να επιταχύνουν την παράδοση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος του 2021 σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές:

  • Οι Comité Vin και spritisEUROPE ηγούνται του σχεδιασμού μιας κεντρικής βάσης δεδομένων με την ονομασία "Digital Platform", η οποία θα βοηθήσει τις εταιρείες να ενημερώνουν τους καταναλωτές στο διαδίκτυο.

  • Ο GS1 in Europe σε συνεργασία με τους παραπάνω, εργάζονται για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα GS1 και την τυποποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας. Ζητούμενο είναι η ψηφιακή πλατφόρμα να προσφέρει έναν οδηγό για την εναρμόνιση του καταλόγου των συστατικών και των διατροφικών στοιχείων με την κωδικοποιημένη έκδοση πληροφοριών αυτόματης μετάφρασης.

Ο στόχος του Μνημονίου είναι να διασφαλιστεί ότι το συνολικό μερίδιο αγοράς των προϊόντων της ΕΕ (κατ’ όγκο) που διατίθενται στην ΕΕ και παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες ταυτότητας και διατροφικής αξίας στο διαδίκτυο, θα είναι τουλάχιστον:

  • 25 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020

  • 50 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021

  • 66 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022

Δείτε προηγούμενη ενημέρωση για τη Σήμανση των ετικετών αλκοολούχων ποτών και οίνου βάσει προτύπων GS1

 

WINE FRIENDS iStock 1049342168

contact rs