HellaSync data pool

Συγχρονισμός αξιόπιστων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Image
Αυτό που οραματιζόμαστε είναι όλες οι πληροφορίες που χρειαζόμαστε σχετικά με τα προϊόντα για διαφορετικές λειτουργίες της εταιρείας να επικοινωνούνται από τους προμηθευτές μέσα από το Data Pool και το GDSN.

Μάνος Φρονίστας
Data and Synergies Manager, ΑΒ Βασιλόπουλος

Δείτε περισσότερα

Top Greek yogurt company FAGE sees measurable benefits from GDSN

Case Study

Πώς επιτυγχάνεται ο συγχρονισμός δεδομένων;

Image

Οι Πωλητές είναι επιχειρήσεις όπως brand owners ή παραγωγοί προϊόντων, οι οποίοι λειτουργούν ως προμηθευτές δεδομένων Data Suppliers και καταχωρούν με δομημένο τρόπο σε ένα data pool, τα κύρια δεδομένα των προϊόντων τους για όλη την προϊοντική ιεραρχία, π.χ. κωδικούς GTINs προϊόντων, κατηγορία, στοιχεία marketing και logistics, στοιχεία διατροφικής επισήμανσης. Επιπλέον καταχωρούν στοιχεία της επιχείρησής τους όπως διεθνή κωδικό θέσης GLN, στοιχεία επικοινωνίας, υπεύθυνους επικοινωνίας, διεύθυνση κλπ. Στη συνέχεια, τα κοινοποιούν μαζικά προς τους εμπορικούς συνεργάτες τους.

Αντίστοιχα, οι λιανέμποροι, χονδρέμποροι, e-shops κλπ. που είναι οι Αγοραστές, είναι συνδεδεμένοι με ένα data pool και λειτουργούν ως παραλήπτες δεδομένων Data Recipients. Μέσω του παγκοσμίου δικτύου GDSN, δίνεται η δυνατότητα να αντλήσουν δεδομένα που τους κοινοποιεί ο προμηθευτής δεδομένων απευθείας (τοπικός ή διεθνής συνεργάτης) αλλά και να αναζητήσουν δεδομένα προϊόντων (τοπικά/διεθνώς) με διάφορα κριτήρια αναζήτησης από προμηθευτές δεδομένων που είναι χρήστες του GDSN.  Οι Data Recipients ειδοποιούνται αυτόματα όταν υπάρχουν ενημερώσεις από τους εμπορικούς εταίρους τους και λαμβάνουν στα συστήματά τους αυτόματα τις δημοσιεύσεις ή αλλαγές των προϊοντικών δεδομένων.

Η σύνδεση των data pools διαφόρων χωρών με το GDSN, καθιστά δυνατή τη διαδικασία άντλησης δεδομένων χρησιμοποιώντας μια κεντρική πηγή πληροφορίας, το GS1 Global Registry.

Ποιοί χρησιμοποιούν το HellaSync data pool;

Χρήστες του HellaSync είναι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τον ρόλο του προμηθευτή ή του παραλήπτη δεδομένων και μέσω του data pool ενδιαφέρονται να ανταλλάσουν και τελικά να συγχρονίζουν δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με τα προϊόντα.

Το HellaSync διασφαλίζει ότι οι εμπορικοί εταίροι διατηρούν τις ίδιες πληροφορίες στα συστήματά τους και τυχόν αλλαγές που επήλθαν στα δεδομένα των προμηθευτών καταχωρούνται μία μόνο φορά και αποστέλλονται αυτόματα στους ενδιαφερόμενους. Η διαδικασία μπορεί να γίνεται από χρήστη ή αυτόματοποιημένα machine-to-machine.

This image for Image Layouts addon
“Ο συγχρονισμός δεδομένων μέσω του ελληνικού Data Pool HellaSync με εντελώς αυτόματο τρόπο (machine to machine), αλλάζει ριζικά τον τρόπο που οι επιχειρήσεις ανταλλάσσουν master data, μειώνοντας τους χρόνους επεξεργασίας και απόκρισης σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την αρχική συμφωνία έως την τελική διάθεση στο ράφι, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις ευκαιρίες πώλησης.”

Γιάννης Βλαχονικολέας
Innovation & Development Manager, METRO AEBE

Το HellaSync εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες για τα προϊόντα συμβαδίζουν με τα πρότυπα GS1 και δεν περιέχουν τεχνικά λάθη ή λάθη λογικής στην ιεράρχηση των μονάδων εμπορίας ενώ ελέγχει ότι οι πληροφορίες για τις μονάδες εμπορίας:

Περιέχουν μόνο επιτρεπτές τιμές

Για κάποιες πληροφορίες των μονάδων εμπορίας, όπως η κατηγορία του προϊόντος και ο τύπος συσκευασίας, επιτρέπονται μόνο συγκεκριμένες τιμές.

Ακολουθούν τους κανόνες απόδοσης κωδικών GTIN

Οι κανόνες περιγράφουν ποιές αλλαγές σε ένα προϊόν απαιτούν την απόδοση νέου κωδικού GTIN και ποιές αλλαγές επιτρέπονται χωρίς να αλλάξει ο κωδικός GTIN.

Περιέχουν λογικές τιμές

Για παράδειγμα, η μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης.

Τηρούν προδιαγραφές

Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εθνικής αγοράς και πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξη του προϊόντος σ’ αυτήν.

Περιέχουν μετρήσεις που αθροίζονται σωστά

Για παράδειγμα, το άθροισμα του μικτού βάρους των περιεχομένων μιας παλέτας, θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το μικτό βάρος της παλέτας.

Ασφαλή πρωτόκολλα επικοινωνίας

εξασφαλίζοντας την ομαλή μετάδοση και λήψη της πληροφορίας.

Μέσω του HellaSync είναι προσβάσιμα:

 

35.000.000
κωδικοί προϊόντων GTIN

44
data pools

63.000

Suppliers/Retailers/Marketplaces

Με τη χρήση των data pools επιτυγχάνεται:

  

Μείωση “Time-to-Shelf” Μ.Ο. 2-6 εβδομάδες
Βελτίωση διαχείρισης Παραγγελιών & Προϊόντων κατά 67%
Μείωση λανθασμένων πληροφοριών κατά τη διαδικασία πώλησης Μ.Ο. 25% - 55%
Μείωση χρόνου διαχείρισης δεδομένων κατά 30%
Μείωση των ελλείψεων (βελτίωση διαθεσιμότητας στο ράφι) από 8% στο 3%
Πιθανότητα αναζήτησης συμπληρωματικών πληροφοριών για το προϊόν μειωμένη έως και 46,9%

 

 

This image for Image Layouts addon
Data Pool στα logistics = το συνώνυμο της ακρίβειας διαστάσεων και ιεραρχιών συσκευασίας. Η σωστή πληροφορία στον κατάλληλο χρόνο, αξιοποιώντας την άμεσα και όχι όταν αυτή απαιτηθεί αλλά πριν ακόμη εμφανιστεί η ζήτηση, διασφαλίζει ακριβέστερη και αποδοτικότερη οργάνωση, μείωση χαμένων ωρών και φορτίων, με λίγα λόγια = Μείωση κόστους, αύξηση παραγωγικότητας & αποτελεσματικότητας εξυπηρέτησης.

Κορωναίος Παναγιώτης
CEO, Synergy in Supply Chain SA

Premium

levelPrem tr 100x100Στην κατηγορία συνδρομής Premium προβλέπεται η παροχή της υπηρεσίας HellaSync καθώς και εκπαίδευση, υποστήριξη και 2 καταχωρήσεις προϊόντων.

icon top tip 7
Η υπηρεσία HellaSync απαιτεί  κατ’ ελάχιστο έναν διεθνή κωδικό θέσης GLN για την μοναδική αναγνώριση της επιχείρησης  στο GDSN. Με την αποστολή της σχετικής αίτησης εγγραφής στην υπηρεσία, θα ενταχθείτε στο δοκιμαστικό Pre-Production περιβάλλον χρήσης και θα ακολουθήσει εκπαίδευση στο περιβάλλον του GDSN και τη χρήση του HellaSync. Μετά την πάροδο του διαστήματος εξοικείωσης, ακολουθεί η μετάβαση στο παραγωγικό Production περιβάλλον του HellaSync και η έναρξη εισαγωγής δεδομένων των προϊόντων για τον συγχρονισμό τους με συνεργάτες-χρήστες του GDSN. Προϋπόθεση για τη μετάβαση είναι η επιχείρηση να έχει ολοκληρώσει την αναβάθμιση της συνδρομής της σε κατηγορία Premium.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες

Χρήσιμα εργαλεία χρηστών HellaSync

Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να καταχωρήσω δεδομένα Διατροφικής Επισήμανσης των προϊόντων μου στο HellaSync;

contact rs