Μέλη

Η κοινότητα των μελών του GS1 είναι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί που μοιράζονται κοινές πρακτικές για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και την ανάπτυξή τους. Ο GS1 είστε εσείς.

Ποιός μπορεί να γίνει μέλος;

Ο GS1 Association-Greece είναι ο ελληνικός σύνδεσμος επιχειρήσεων για τη διαχείριση των διεθνών προτύπων GS1.
 
Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις, οργανισμοί ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως σωματεία και οργανισμοί, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν κωδικούς αριθμούς GS1, να χρησιμοποιήσουν το σύστημα GS1, να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του συνδέσμου. 

Η διαδικασία εγγραφής μέλους απαιτεί τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης, την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και την εξόφληση της εγγραφής και πρώτης ετήσιας συνδρομής, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην επίκαιρη πολιτική συνδρομών του GS1 Association-Greece.

Τα μέλη κατατάσσονται κατά την εγγραφή τους σε Τακτικά ή Συνεργαζόμενα ανάλογα με τη μορφή και τη δραστηριότητά τους.

Τακτικά μέλη

Εγγράφονται νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις και οργανισμοί που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το σύστημα GS1 καθώς και να αποκτήσουν κωδικούς αριθμούς GS1.

Συνεργαζόμενα μέλη

Εγγράφονται νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις και οργανισμοί που δεν κάνουν κατ’ ανάγκη χρήση του συστήματος GS1 και των κωδικών αριθμών GS1 αλλά ενδιαφέρονται λόγω αντικειμένου να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σωματείου.

rectangle 12x

Για όσο διάστημα διατηρείται η ιδιότητα μέλους, οι υποχρεώσεις του μέλους, οικονομικές και άλλες, υφίστανται.

rectangle 12x

Ένα μέλος μπορεί να παραιτηθεί με ενυπόγραφη γραπτή δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του.

contact rs