Δικαιολογητικά για την εγγραφή μέλους

1. Νομιμοποιητικά έγγραφα

Α.Ε.
 • Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας, θεωρημένο από το Γ.Ε.ΜΗ.
 • Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. ή επίκαιρο Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρίας
 • Πρακτικό Δ.Σ. της εταιρίας περί ορισμού εκπροσώπου της στα όργανα του σωματείου (κατεβάστε σχετικό υπόδειγμα)
Ο.Ε./Ε.Ε./Ι.Κ.Ε./Ε.Π.Ε.
 • Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας, θεωρημένο από το Γ.Ε.ΜΗ.
 • Επίκαιρο Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρίας (εάν δεν προκύπτει από το Καταστατικό)
 • Πράξη διαχειριστών της εταιρίας περί ορισμού εκπροσώπου της στα όργανα του σωματείου (κατεβάστε σχετικό υπόδειγμα)
Λοιπά νομικά πρόσωπα
 • Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό, θεωρημένο από το Γ.Ε.ΜΗ. ή άλλο αρμόδιο Μητρώο ή από αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου
 • Επίκαιρο Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής ή (εάν δεν προβλέπεται) επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης/πράξης αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου περί της ισχύουσας εκπροσώπησής του
 • Απόφαση/Πράξη αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου περί ορισμού εκπροσώπου του στα όργανα του σωματείου (κατεβάστε σχετικό υπόδειγμα)
Ατομικές Επιχειρήσεις
 • Αντίγραφο Έναρξης Δραστηριότητας/Μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή μέσω Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr)
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Αποδεικτικό Κύκλου Εργασιών τελευταίας διαχειριστικής χρήσης

Ισολογισμός και Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης ή εναλλακτικά έντυπο Ε3.

Προκειμένου για νεοσύστατη επιχείρηση, αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας.

3. Αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης

Μετά την αποστολή των δικαιολογητικών, θα σας σταλεί email με οδηγίες και κωδικό για την πληρωμή.

contact rs