Δικαστικές αποφάσεις

1. Απόφαση με αριθμό 3401/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας), η οποία απέρριψε τριτανακοπή της εταιρίας με τη σημερινή επωνυμία 520 BARCODE HELLAS ΑΕ κατά του Σωματείου και αναγνώρισε:

  • την ιδιότητα του Σωματείου ως του μόνου εξουσιοδοτημένου, από τον Διεθνή Οργανισμό GS1, φορέα στην Ελλάδα για την έκδοση και διαχείριση GS1 barcodes με προθέματα 520 και 521, καθώς και για την χρήση των κοινοτικών σημάτων GS1.
  • την ανυπαρξία οιουδήποτε δικαιώματος της παραπάνω εταιρίας να διαχειρίζεται τα GS1 προθέματα 520 και 521 κι εν γένει το σύστημα GS1 στην Ελλάδα.

2. Απόφαση με αριθμό 2008/932/C της 20.06.2008 του Πρωτοδικείου Βρυξελλών, με την οποία απερρίφθη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρίας με τη σημερινή επωνυμία 520 BARCODE HELLAS ΑΕ και έγινε δεκτή ανταίτηση του Διεθνούς Οργανισμού GS1 με την οποία της απαγορεύτηκε να εμφανίζεται έναντι οιουδήποτε τρίτου ως οργανισμός-μέλος του GS1και κατ' αποτέλεσμα να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή σε σχέση με την διαχείριση των διεθνών προτύπων GS1 (π.χ. διαχείριση GS1 barcodes από 520)καθώς και να χρησιμοποιεί τα λεκτικά και απεικονιστικά σήματα GS1 σε οποιοδήποτε εταιρικό στοιχείο ή μέσο επικοινωνίας της.

3. Απόφαση με αριθμό 2008/KR/202 της 3.09.2009 του Εφετείου Βρυξελλών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), που επικύρωσε το αποτέλεσμα της ως άνω 2 απόφασης του Πρωτοδικείου Βρυξελλών.

4. Απόφαση με αριθμό 258/21.12.2009 του Πρωτοδικείου Βρυξελλών που απέρριψε αγωγή της εταιρίας με τη σημερινή επωνυμία 520 BARCODE HELLAS ΑΕ, για την ακύρωση της απόφασης περί αποβολής της από μέλος του Διεθνούς Οργανισμού GS1.

5. Απόφαση με αριθμό 2890/3.4.2015 του Εφετείου Βρυξελλών, με την οποία επικυρώθηκε η παραίτηση της εταιρίας 520 BARCODE HELLAS ΑΕ από την έφεση, που είχε ασκήσει, με σκοπό την εξαφάνιση της με αριθμό 258/21.12.2009 απόφασης του Πρωτοδικείου Βρυξελλών.

6. Απόφαση με αριθμό 2803/2011 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με την οποία κηρύσσονται εκτελεστές στην Ελλάδα οι ανωτέρω 2 και 3 αποφάσεις, σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό ΕΚ 44/2001.

7. Απόφαση με αριθμό 6187/2012 του Εφετείου Αθηνών, που απέρριψε την προσφυγή της εταιρίας με τη σημερινή επωνυμία 520 BARCODE HELLAS ΑΕ κατά της ως άνω 6 απόφασης.

8. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί της Προσφυγής του Σωματείου κατά του Κοινοτικού Γραφείου Σημάτων σε σχέση με το κοινοτικό σήμα «520 BARCODE HELLAS»

contact rs