Μητρώο GLN

Αναζητήστε έναν κωδικό θέσης GLN και δείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη θέση που κωδικοποιεί

Ο GS1 Association-Greece τηρεί Μητρώο GLN παρέχοντας ταυτόχρονα τις γεωδαιτικές τους συντεταγμένες, προκειμένου να διευκολύνει τις αναζητήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων με επιπλέον κριτήρια αναζήτησης και να είναι σε θέση να συμπεριλάβει τυχόν επιπλέον πληροφορίες απαιτούνται για λόγους παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, ιχνηλασιμότητας, πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς, κ.ά. Επιπλέον λειτουργεί ως μέσο επιβεβαίωσης της εγκυρότητας ενός κωδικού GLN.

Το Μητρώο GLN είναι εθνικό και περιλαμβάνει τους κωδικούς που έχουν αποδοθεί από τον GS1 Association Greece στις επιχειρήσεις μέλη του. Η αναζήτηση είναι δυνατή με τον κωδικό GLN, την επωνυμία της επιχείρησης, τον διακριτικό τίτλο ή το ΑΦΜ της.

icon top tip 7
Για την αναζήτηση ή επιβεβαίωση της εγκυρότητας κωδικού GLN που έχει αποδοθεί από άλλο εθνικό γραφείο GS1, χρησιμοποιήστε την υπηρεσία Verified by GS1.

Τι είναι ο κωδικός GLN;

 

Image

Ο διεθνής κωδικός θέσης GLN μοιάζει με δακτυλικό αποτύπωμα σε εθνικές και διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. 

Image

Με τον GLN, εταιρείες και τμήματα εταιρειών, όπως χώροι παραγωγής ή αποθήκες, μπορούν να αναγνωριστούν με μοναδικό τρόπο. Αποτελείται από 13 ψηφία και είναι το κλειδί για την αποθήκευση πληροφοριών για μία εταιρία, σε βάσεις δεδομένων.

This image for Image Layouts addon

Θέλετε κι εσείς να χρησιμοποιήσετε διεθνή πρότυπα αναγνώρισης;

Ο GS1 είναι ο μόνος οργανισμός που δημιουργεί παγκόσμια έγκυρα GTIN ή GLN και τους σχετικούς γραμμικούς κώδικες EAN/UPC, για να προσδιορίζει μοναδικά τα προϊόντα ή τις θέσεις σας.

Στην Ελλάδα, νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας του είναι ο GS1 Association Greece, που δημιουργήθηκε και διοικείται από επιχειρήσεις-χρήστες των προτύπων GS1 και είναι υπεύθυνος για την απόδοση κωδικών με προθέματα 520 & 521.

contact rs