Περιπτώσεις αλλαγής νομικού καθεστώτος επιχείρησης

Σε περίπτωση αλλαγής του νομικού καθεστώτος μιας επιχείρησης όπως σε συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, μερικές εξαγορές κλπ. ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες για τη διαχείριση των κωδικών GS1, την κωδικοποίηση των προϊόντων και τη διοχέτευση των αποθεμάτων στην αγορά. Ο GS1 θα πρέπει να ενημερώνεται σε κάθε περίπτωση, ωστόσο ακολουθούν κάποιες γενικές κατευθύνσεις.

Γενικές κατευθύνσεις

Εξαγορά ή Συγχώνευση

Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης, κατά κανόνα, η νέα εταιρία που δημιουργείται από τη συγχώνευση κρατά τους κωδικούς της παλιάς εταιρίας. Προϊόντα της εξαγοραζόμενης εταιρίας που παράγονταν με το δικό της εταιρικό πρόθεμα GS1, μπορούν να συνεχίσουν να παράγονται με το ίδιο, μιας και η εξαγοράζουσα εταιρία ελέγχει πλέον το συγκεκριμένο εταιρικό πρόθεμα. Ομοίως, απόθεμα το οποίο πιθανά διατηρεί η εξαγοραζόμενη εταιρεία, δεν χρειάζεται να επανακωδικοποιηθεί με νέο κωδικό GTIN από την εξαγοράζουσα. Εάν πάλι προτιμά, η εξαγοράζουσα εταιρία μπορεί να κυκλοφορεί τα συγκεκριμένα προϊόντα με το δικό της εταιρικό πρόθεμα. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αλλαγή είναι απαραίτητο να κοινοποιείται έγκαιρα στους εμπορικούς συνεργάτες.

Μερική Εξαγορά

Αν μία εταιρία εξαγοράσει τμήμα μιας άλλης εταιρίας, της οποίας όμως το εταιρικό πρόθεμα GS1 χρησιμοποιείται και από άλλα τμήματά της που δεν έχουν εξαγοραστεί, τότε η εξαγοράζουσα θα πρέπει να αλλάξει του κωδικούς GTINs των προϊόντων του εξαγοραζόμενου τμήματος και τους σχετικούς κωδικούς GLN, σε διάστημα ενός χρόνου. Οι κανόνες που αφορούν στη χρήση των GTINs και των άλλων κωδικών GS1 της πωλούμενης εταιρίας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύναψη της συμφωνίας εξαγοράς. Με την πρώτη ευκαιρία, η εξαγοράζουσα εταιρία θα πρέπει να αποδώσει νέους κωδικούς από τη δική της σειρά κωδικών, στα προϊόντα των οποίων απέκτησε την εμπορική επωνυμία π.χ. όταν επανασχεδιάσει ή επανεκτυπώσει τη συσκευασία.

Διάσπαση

Όταν μία εταιρία διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες ξεχωριστές εταιρίες, θα πρέπει το εταιρικό πρόθεμα GS1 που είχε χορηγηθεί στην αρχική εταιρία, να μεταβιβαστεί σε μία και μόνο μία από τις νέες εταιρίες. Η εταιρία που θα μείνει χωρίς εταιρικό πρόθεμα GS1 θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον εθνικό οργανισμό GS1, προκειμένου να λάβει δικό της εταιρικό πρόθεμα. Ποια από τις εταιρίες θα πάρει το νέο ή το παλιό εταιρικό πρόθεμα GS1, θα πρέπει να αποφασιστεί με γνώμονα τον ελάχιστο αριθμό των απαιτούμενων αλλαγών στους GTINs. Η απόφαση αυτή, θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα των νομικών διαδικασιών. Δεν είναι απαραίτητο να αποδοθούν νέοι κωδικοί για το υπάρχον απόθεμα των προϊόντων. Όταν όμως κάποια από τις εταιρίες διαθέτει προϊόντα με το εταιρικό πρόθεμα που πλέον δεν της ανήκει, θα πρέπει να αποδώσει νέους κωδικούς στα προϊόντα αυτά, χρησιμοποιώντας το δικό της εταιρικό πρόθεμα GS1 κατά την παραγωγή νέων ετικετών ή συσκευασιών. Οι πελάτες θα πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα σχετικά με τις αλλαγές αυτές.

Ο GS1 θα πρέπει να ενημερώνεται το συντομότερο δυνατό για τις περιπτώσεις αλλαγής στο νομικό καθεστώς μίας επιχείρησης, ώστε να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διαδικασίες για την εξασφάλιση των επιχειρήσεων και της ομαλής διακίνησης των προϊόντων τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

contact rs