Συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για τη σήμανση της ταινίας γνησιότητας

Η χρήση των barcodes είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στον τομέα της Υγείας. Εν τούτοις δεν υπάρχει κοινή προσέγγιση όσον αφορά στην κωδικοποίηση των φαρμάκων διεθνώς. Πολλές χώρες χρησιμοποιούν τα πρότυπα GS1 με βάση τις εθνικές τους προδιαγραφές. Στην Ελλάδα, χρησιμοποιείται το σύστημα GS1 σε συνδυασμό με την κωδικοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ο κωδικός GS1 των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι 13ψήφιος και ξεκινά με το πρόθεμα 280 ακολουθούμενο από τον 9ψήφιο κωδικό που αποδίδεται από τον ΕΟΦ και καταλήγει στο ψηφίο ελέγχου που υπολογίζεται βάσει του γνωστού αλγόριθμου του συστήματος GS1. Το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την σήμανση της ταινίας γνησιότητας (ΕΟΦ-όσημο) του φαρμάκου είναι το ΕΑΝ-13.

Ειδικό Πρόθεμα GS1

Κωδικός ΕΟΦ

Ψηφίο Ελέγχου

280 Κ1  Κ2  Κ3  Κ4  Κ5  Κ6  Κ7  Κ8  Κ9 C

 

contact rs