FENIX

A European Federated Network of Information eXchange in LogistiX

Σχετικά

Το Ερευνητικό Έργο FENIX (European Federated Network of Information eXchange in LogistiX) ή αλλιώς Ευρωπαϊκό Ομοσπονδιακό Δίκτυο Ανταλλαγής Πληροφοριών στα Logistics χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα “Connecting Europe Facility of the European Union” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός του ήταν η βελτιστοποίηση των διαδικασιών στον τομέα των μεταφορών και των logistics μέσω της εναρμονισμένης ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των 9 βασικών Αξόνων Μεταφοράς της ΕΕ (EU Transport Corridors).

Το έργο ακολουθεί τη σύσταση του Digital Transport and Logistic Forum (DTLF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι να παρασχεθεί σε όλους τους φορείς της βιομηχανίας μεταφορών και logistics ένα βιώσιμο και έγκυρο ομοσπονδιακό δίκτυο ως πλατφόρμα, για να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων Business-to-Administration (B2A) και Business-to-Business (B2B).

Στόχοι

  • Να ξεπεραστεί ο σημερινός κατακερματισμός και η έλλειψη συνδεσιμότητας γύρω από συστήματα που βασίζονται σε ΤΠΕ (ICT-based system) για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με θέματα logistics.
  • Να διασυνδεθούν οι διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες και να εναρμονιστούν οι υπηρεσίες που προσφέρουν.
  • Να διασφαλίστεί η διαλειτουργικότητα και κοινά πρωτόκολλα για την υποστήριξη υπηρεσιών κοινής χρήσης δεδομένων.
  • Να διευκολυνθεί η οριζόντια συνεργασία εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας και να λειτουργήσει ως τεχνολογικά ουδέτερη ανοιχτή λύση.
  • Να επιτραπεί η κοινή χρήση δεδομένων με τη μορφή συστημάτων πληροφοριών ψηφιακών διαδρόμων για να εξυπηρετηθεί η ευρωπαϊκή κοινότητα logistics.
Image

EEflaghΣυγχρηματοδοτούμενο από το Connecting Europe Facility της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ανάγκη που οδήγησε στο έργο

Η έλλειψη διαλειτουργικής ανταλλαγής πληροφοριών στις εφοδιαστικές αλυσίδες του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, αποτελούσε τροχοπέδη στην αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του κλάδου των logistics. Οι ψηφιακές πλατφόρμες μεταφορών και logistics στην Ευρώπη ήταν σε μεγάλο βαθμό κατακερματισμένες, καθιστώντας την ανταλλαγή δεδομένων και τον συντονισμό μεταξύ τους πολύ δύσκολο. Η πολυπλοκότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και οι διαδικασίες τους ήταν χρονοβόρες. Οι καθυστερήσεις και τα άδεια εμπορευματοκιβώτια, οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής στα σύνορα, όπως επίσης και η έλλειψη διαφάνειας στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, συνέθεταν μια εικόνα στην οποία περίπλοκα μηχανογραφικά συστήματα δεν είχαν τη δυνατότητα να «μιλήσουν την ίδια γλώσσα». Οι αλυσίδες εφοδιασμού που περιγράφονται στο FΕΝΙΧ βασίζονταν ήδη σε ένα ευρύ φάσμα υφιστάμενων προτύπων, εντούτοις στερούνταν δυνατοτήτων πλήρους εναρμόνισης μεταξύ τους και αυτό καθιστούσε δύσκολο τον συνδυασμό τους.

Έρευνα του GS1: Αναγκαιότητα μεγαλύτερης χρήσης προτύπων για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας

Ο GS1, συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό έργο FENIX διερεύνησε πού και ποια κενά προτυποποίησης υπάρχουν στα δίκτυα διατροπικών μεταφορών και στις ψηφιακές πλατφόρμες εφοδιαστικής αλυσίδας και πού μπορούν να βρεθούν μελλοντικές ευκαιρίες. Η βάση για αυτά τα ευρήματα προήλθε από μια διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό GS1, η οποία εμπλουτίστηκε και από 20 σε βάθος συνεντεύξεις ειδικών του κλάδου εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αυτή η νέα διεθνής μελέτη είχε στόχο να καθορίσει πώς τα πρότυπα επηρεάζουν τον κλάδο των logistics, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται ψηφιακές πλατφόρμες που προσφέρουν για παράδειγμα υπηρεσίες παρακολούθησης και ανίχνευσης (Track and Trace), υπολογισμούς εκτιμώμενων χρόνων άφιξης (ΕΤΑ), σχεδιασμό δρομολογίων (Route Planning), ανταλλαγής εμπορικών δεδομένων.

Ακολουθούν τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας:

  • Το 95% των συμμετεχόντων αξιολόγησε τον ρόλο των προτύπων για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας (interoperability) με περισσότερα από 4 στα 6 αστέρια
  • Το 63% των συμμετεχόντων δήλωσαν πως το βασικό εμπόδιο στην εφαρμογή προτύπων είναι η έλλειψη γνώσης
  • Το 94% των συμμετεχόντων συμφώνησε ότι δεδομένα που ανταλλάσσονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών θα έπρεπε να είναι διαλειτουργικά
  • Το 81% των συμμετεχόντων θεωρεί πως τα διεθνή πρότυπα GS1 είναι κατάλληλα ως μια προτυποποιημένη αρχιτεκτονική ανταλλαγής ανοικτών δεδομένων
Image

Το FENIX κλήθηκε να δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στον τομέα των μεταφορών και logistics!

To FΕΝΙΧ, έχοντας λάβει χρηματοδότηση συνολικού ύψους κεφαλαίων 30.000.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης CEF (Connecting Europe Facility), εξασφαλίζει τις λύσεις για τη μέγιστη διασυνοριακή επικοινωνία μεταξύ των υφιστάμενων και των νέων συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων στα logistics και τις μεταφορές.

Αναπτύσσει την πρώτη Ομοσπονδιακή Αρχιτεκτονική Ανταλλαγής Δεδομένων που εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή κοινότητα logistics των αποστολέων, των παρόχων υπηρεσιών logistics, των παρόχων υποδομών μεταφορών, των πόλεων και των δημόσιων αρχών. Ο στόχος είναι η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των υφιστάμενων και νέων συστημάτων πληροφορικής της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του έργου, περιλαμβάνει την ανάπτυξη εφαρμογών ως λύσεις plug and play, για βελτιστοποιημένο σχεδιασμό δρομολογίων και δυναμική επαναδρομολόγηση βάσει παρακολούθησης γεγονότων σε πραγματικό χρόνο. Το FENIX, λειτουργεί χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που βασίζεται σε λύσεις υπολογιστικού «νέφους» (cloud) και έχει πρόσβαση σε αξιόπιστης ροής ακριβείς πληροφορίες σχετικές με τα γεγονότα που συμβαίνουν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι δύο βασικές προϋποθέσεις για αυτήν την προσέγγιση είναι η συμφωνία για τα πρότυπα και ένας συνδυασμός ιδιωτικής και δημόσιας διακυβέρνησης. Το FENIX βασίζεται επίσης στο IoT (Internet of Things - IoT), τη δορυφορική πλοήγηση και δεδομένα για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών και έξυπνων αλγορίθμων. Οι παραπάνω λύσεις συνδράμουν στον εξορθολογισμό των διαδικασιών στις ευρύτερες ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού. 

Το αποτέλεσμα είναι ένα ευρωπαϊκό ενοποιημένο δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο καθιστά πλέον εφικτή την ομαλή διασύνδεση και εναρμόνιση διαφορετικών μηχανογραφικών συστημάτων και τον συνδυασμό των παρεχόμενων υπηρεσιών logistics.

Image

Η σημαντική συμβολή των διεθνών προτύπων GS1 στην ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών

Ο GS1 συνέβαλε σημαντικά ενισχύοντας την προτυποποίηση, συνεργαζόμενος με 43 κορυφαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οργανισμούς, για την ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού δικτύου logistics στη νέα ψηφιακή εποχή. Επτά Εθνικά Γραφεία GS1 ήταν υπεύθυνα για την Προτυποποίηση και Διαλειτουργικότητα στο project αυτό. Ο GS1 Association–Greece, ως ένα από αυτά, συμμετείχε στην κοινοπραξία FENIX υποστηρίζοντας την ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών που θα μετασχηματίσουν τον κλάδο των logistics στην Ευρωπαϊκή Ένωση!
 
This image for Image Layouts addon
Τα Διεθνή Πρότυπα GS1, ως η Παγκόσμια Γλώσσα του Επιχειρείν, προσφέρουν διαλειτουργικότητα μεταξύ πολύπλοκων συστημάτων και μπορούν να μετατρέψουν τα δεδομένα σε πολύτιμες πληροφορίες. Η ψηφιακή καινοτομία του Έργου FENIX, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, θα υλοποιήσει την αναγκαία μεταρρύθμιση στον τομέα των μεταφορών και logistics της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον βιώσιμης ανάπτυξης που θα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων αλλά και τις απαιτήσεις των τελικών καταναλωτών.

Παναγιώτης Κορωναίος
CEO, SYNERGY in Supply Chain Α.Ε.

Γραμματέας Δ.Σ. GS1 Association – Greece

Τα πρότυπα GS1 διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ψηφιακή πλατφόρμα FENIX προωθώντας τη διαλειτουργικότητα της πιλοτικής εφαρμογής από τη Mondelēz, αποσκοπώντας στη διασύνδεση του κέντρου με άλλους παρόχους υπηρεσιών logistics."

Zharko Vasilevski
Διευθυντής Έργου,
Load Control Center
Mondelēz

Σχετικά με το FENIX2.0

Η κοινοπραξία έργου FENIX Network βρίσκεται τώρα σε πλήρη προετοιμασία για τη συνέχειά της FENIX2.0, μια κοινή πρωτοβουλία για τον καθορισμό και τη διατήρηση των προδιαγραφών FENIX προκειμένου να επιτρέπεται στις πλατφόρμες να μοιράζονται δεδομένα για τη διασυνοριακή εναρμόνιση και διαλειτουργικότητα.

 Το FENIX2.0 είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συνενώνει εταιρείες, βοηθώντας τις να προσαρμόσουν τις πλατφόρμες πληροφορικής τους προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων με τη μορφή συστημάτων πληροφοριών ψηφιακών διαδρόμων που εξυπηρετούν την ευρωπαϊκή κοινότητα logistics.

Image