Κωδικοποίηση για Εκπτωτικά κουπόνια

Ένα εκπτωτικό κουπόνι καλείται να κωδικοποιήσει μία εκπτωτική ενέργεια καθώς και την αξία της έκπτωσης. Για τη δημιουργία κωδικού για εκπτωτικό κουπόνι, απαιτείται η έκδοση ειδικού προθέματος από τον GS1 που επιτρέπει τη δημιουργία ενός κωδικού GTIN-13 ειδικής δομής, ώστε να περιλαμβάνει την αξία της έκπτωσης και να εξασφαλίζει ταυτόχρονα την αδιαμφισβήτητη αναγνώριση του κουπονιών αυτών από τα ταμεία.

Στην Ελλάδα αποδίδουμε προθέματα κουπονιών που κωδικοποιούν την αξία έκπτωσης σε ευρώ, επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υιοθετήσει το νόμισμα του ευρώ. Ξεκινούν από το ειδικό πρόθεμα 981 ή 982 και ανάλογα με τη δομή τους μπορούν να κωδικοποιούν αξία έκπτωσης με ένα ή με δύο δεκαδικά ψηφία, από 0€ έως και 99,9€.

Η απεικόνιση των κωδικών GTIN-13 των εκπτωτικών κουπονιών γίνεται με χρήση του συμβόλου barcode EAN-13 και ισχύουν οι προδιαγραφές μεγέθους και εκτύπωσης του συστήματος GS1.

Δομή κωδικού για εκπτωτικά κουπόνια

Εταιρικό Πρόθεμα για Κουπόνια

Κωδικός Αναφοράς Κουπονιού

Αξία Έκπτωσης

Ψηφίο Ελέγχου

Εταιρικό Πρόθεμα για Κουπόνια

Αποδίδεται από τον GS1 και έχει μήκος 7 ψηφία. Εάν ξεκινά με 981 ορίζει αξία έκπτωσης με 1 δεκαδικό ψηφίο, ενώ αν ξεκινά με 982 ορίζει αξία έκπτωσης με 2 δεκαδικά ψηφία.

Κωδικός Αναφοράς Κουπονιού

Αποτελείται από 2 ψηφία και κωδικοποιεί την εκπτωτική ενέργεια (max. 100 εκπτωτικά κουπόνια).

Αξία Έκπτωσης

Έχει μήκος 3 ψηφία και κωδικοποιεί ποσά με 1 ή 2 δεκαδικά ψηφία, αναλόγως αν το πρόθεμα ξεκινά από 981 ή 982 αντίστοιχα. Στην περίπτωση δείγματος δωρεάν, κατά παραδοχή, η αξία έκπτωσης παίρνει την τιμή 000.

Ψηφίο Ελέγχου

Είναι το τελευταίο ψηφίο στα δεξιά του GTIN. Eίναι πάντοτε υπολογιζόμενο από το σύνολο των προηγούμενων ψηφίων, βάσει ειδικού αλγορίθμου, και εξασφαλίζει ότι ο κωδικός έχει τη σωστή σύνθεση.

rectangle 22x
Παράδειγμα

 

Κωδικός κουπονιού 9813765030011 όπου

  • 9813765 εταιρικό πρόθεμα για κουπόνια
  • 03 κωδικός αναφοράς κουπονιού 
  • 001 αξία έκπτωσης που εκφράζεται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου (δηλαδή 00,1 = 10 λεπτά)
  • ψηφίο ελέγχου

 

Κωδικός κουπονιού 9828508010106 όπου

  • 9828508 εταιρικό πρόθεμα για κουπόνια
  • 01 κωδικός αναφοράς κουπονιού
  • 010 αξία έκπτωσης που εκφράζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων (δηλαδή 010 = 10 λεπτά)
  • 6 ψηφίο ελέγχου

contact rs