Κωδικοποίηση για Φάρμακα

Η χρήση των barcodes είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στον τομέα της Υγείας. Ωστόσο δεν υπάρχει κοινή διεθνής προσέγγιση όσον αφορά στην κωδικοποίηση των φαρμάκων, αν και πολλές χώρες χρησιμοποιούν το σύστημα GS1 με βάση τις εθνικές τους προδιαγραφές.

Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται το σύστημα GS1 σε συνδυασμό με την κωδικοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ο κωδικός GS1 ενός φαρμάκου που κυκλοφορεί στην Ελλάδα είναι 13ψηφίων και ξεκινά με το πρόθεμα 280 ακολουθούμενο από τον 9ψήφιο κωδικό που αποδίδεται από τον ΕΟΦ και καταλήγει στο ψηφίο ελέγχου που υπολογίζεται βάσει του αλγορίθμου του συστήματος GS1.

Το barcode που χρησιμοποιείται για την σήμανση της ταινίας γνησιότητας (ΕΟΦ-όσημο) του φαρμάκου είναι το ΕΑΝ-13.

Σημειώνεται ότι διεθνώς έχει αρχίσει και επεκτείνεται η χρήση του συμβόλου GS1 DataMatrix σε υγειονομικά προϊόντα μικρού μεγέθους, για την απεικόνιση μέσω barcode ενός κωδικού GTIN αλλά και πρόσθετων πληροφοριών.

contact rs