Κωδικοποίηση για Εκδόσεις

Η κωδικοποίηση των εκδόσεων όπως Περιοδικά, Εφημερίδες, Βιβλία και Παρτιτούρες μουσικής, απαιτεί ιδιαίτερη διαχείριση για τους εξής λόγους:

  • Μία λύση για τις εκδόσεις θα πρέπει να καλύπτει την απαίτηση των διανομέων τύπου και των εκδοτών για επεξεργασία των επιστρεφόμενων (ταξινόμηση και καταμέτρηση). Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ενός συμπληρωματικού αριθμού, πέραν του βασικού, για την αναγνώριση του προϊόντος.
  • Τα διεθνή συστήματα ISSN, ISBN και ISMN χειρίζονται ήδη την αρίθμηση των περιοδικών εκδόσεων, των βιβλίων και των παρτιτούρων μουσικής αντίστοιχα.

Περιοδικές Εκδόσεις

Για την κωδικοποίηση περιοδικών εκδόσεων (όπως εφημερίδες, περιοδικά, ετήσιες αναφορές κ.λπ.) συστήνεται η χρήση των Κωδικών ISSN.

O GS1 έχει αποδώσει το ειδικό πρόθεμα 977 στον ISSN-International Standard Serial Number προκειμένου να αποδίδει με τη σειρά του κωδικούς αναγνώρισης για τις περιοδικές εκδόσεις χρησιμοποιώντας το πρόθεμα αυτό.

Βιβλία

Για την κωδικοποίηση βιβλίων και των οπισθόφυλλών τους ακολουθείται η ίδια μέθοδος όπως για τις υπόλοιπες Μονάδες Εμπορίας. Παρόλα αυτά συνιστάται η χρήση του συστήματος κωδικοποίησης ISBN-International Standard Book Numbering. Ο GS1 έχει διαθέσει τα προθέματα 978 και 979 στον ISBN προκειμένου να αποδίδει κωδικούς από αυτό το εύρος «Εκδοτικών» αριθμών.

Στην Ελλάδα η διαχείριση των κωδικών ISBN γίνεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη.

Παρτιτούρες μουσικής

Ένα υποσύνολο του προθέματος 979, το 9790, έχει αποδοθεί για το σύστημα κωδικοποίησης ISMN - International Standard Music Numbering, και την κωδικοποίηση μουσικών εγγράφων (παρτιτούρες κλπ.).

contact rs